Gehoor en Auditieve verwerkingsproblemen

Logopedie de Kempen is gespecialiseerd in het behandelen van gehoor en auditieve verwerkingsproblemen waarbij het onder andere gebruik maakt van de

De Benaudira is een individuele hoortraining

Het doel van de Benaudira hoortraining is om door middel van het regelmatig beluisteren van geïndividualiseerde trainings-CD’s met muziek, spraak en geluiden, de centrale (auditieve verwerking in evenwicht te brengen en te optimaliseren. Daardoor worden problemen op de gebieden zoals bijvoorbeeld problemen in de auditieve vaardigheden, problemen bij lezen en spellen, tinnitus, en spraakstoornissen positief beïnvloed.

Tinnitus

Tinnitus uit zich als oorsuizen of/en oor geluiden welke meestal subjectief worden ervaren. Voor de persoon die het betreft, betekent hun tinnitus vaak een beduidende vermindering van de levenskwaliteit.

Recente studies tonen aan: tinnitus kan door hoortraining worden verminderd.

Tinnitus en slechthorendheid kunnen vaak door hoortraining worden verminderd

Actuele studies van meerdere hoge scholen tonen dit aan.

Tinnitus ontstaat door een verkeerde verbinding van neuronen in de hersenen. De mogelijkheid van de hersenen zelf om klanken die latent voorhanden zijn en niet nuttig zijn, te herkennen en uit te filteren, is beschadigd. Gelukkig zijn de hersenen tot op hoge leeftijd te trainen.

Het doel van de hoortraining is de centrale auditieve verwerking zo in evenwicht te brengen, dat de hersenen niet opnieuw zelf de oor geluiden voortbrengt.

De Benaudira hoortraining is zo samengesteld dat bij minimale financiële investering en geringe tijdsinspanning het voor de patiënt mogelijk is goede resultaten te behalen.

Hyperacousis

Bij sommige mensen bestaat, ondanks een normale of zo goed als normale gehoordrempel een sterk verhoogde gevoeligheid voor hard geluid. De centrale verwerking van het horen is verstoord. Vaak worden slechts enkele frequenties te gevoelig waargenomen, andere daarentegen te weinig gevoelig.

Een zodanige gevoeligheid ten opzichte van geluiden kan leiden tot een verhoogde bloeddruk, nervositeit, een versnelde hartslag (tachycardie) en vele andere symptomen.

Een hersteld evenwicht in de centrale auditieve verwerking, door de Benaudira hoortraining, kan in veel gevallen helpen de gevoeligheid ten opzichte van geluiden te verminderen of te laten verdwijnen.

Auditieve verwerkingsproblemen

De weg van de gehoorzenuw tot aan het primaire gehoorcentrum wordt centrale auditieve verwerking  genoemd

De akoestische prikkel wordt via verschillende kernregio’s in de hersenen naar de auditieve cortex verder geleid.

Pas tijdens de centrale auditieverwerking van onze hersenen worden de van het perifere horen geleverde signalen in betekenisvolle informatie omgezet

Ook wanneer alle betrokken structuren organisch gezond zijn, kan het horen bemoeilijkt zijn, waardoor  de centrale auditieve verwerking niet optimaal functioneert. Het kan zijn dat alles  te zacht wordt gehoord of dat enkele toonhoogtes  verschillend sterk worden gehoord. Dan worden geluiden anders waargenomen, als dat ze daadwerkelijk klinken. Zo kan bijvoorbeeld belangrijke informatie door storende  of  omgevingsgeluiden maar moeilijk goed genoeg worden gehoord . Een spreker uit een groep of ook de stem van een leraar wordt onvoldoende waargenomen of de betekenis van woorden niet begrepen, wanneer gelijkluidende klanken door de luisteraar niet kunnen worden onderscheiden.

Een andere voorwaarde voor een optimale auditie verwerking is de samenwerking van beide hersenhelften (lateraliteit). Is er sprake van onvoldoende samenwerking van beide hersenhelften of heeft zich  er geen dominant oor ontwikkeld of wisselt de lateraliteit af tussen beiden hersenhelften dan wordt het gehoorde  vertraagd of niet in de juiste sequentie waargenomen.

Een evenwicht in het gebied van  de centrale auditieve verwerking vindt plaats door de hersenen te trainen. Op een auditieve manier worden de hersenen op zo’n manier gestimuleerd, dat de waarneming en de verwerking van het gewenste geluid (bijvoorbeeld spraak) wordt verbeterd. Ongewenste geluiden en ongewenste hoor indrukken (bijvoorbeeld tinnitus) worden verminderd.

Problemen met Lezen en schrijven

Wanneer de geit verandert in een meid en de bus in een mus.

Een probleem met lezen of spelling wordt vaak dyslexie genoemd. De oorzaak van deze diagnose wordt vaak open gelaten

Er zijn veel oorzaken mogelijk voor het ontstaan van dyslexie. Erg vaak speelt daarbij een auditieve verwerking –en waarnemingsstoornis (AVP) een belangrijke rol. Wanneer een mens het gesprokene niet optimaal hoort, kan dit  ook tot lees –en schrijfproblemen leiden.

Problemen in de spraak en/of taalontwikkeling

Indien een mens niet goed hoort of het gehoorde niet op de goede manier verwerkt, kan hij of zij niet goed waarnemen wat diegene tegenover hem of haar zegt. Het is voor de persoon in kwestie ook niet mogelijk om te controleren of wat hij zelf heeft gezegd, zo klinkt als zou moeten.

Dit heeft invloed op de klankontwikkeling en de uitspraak.

Beide kunnen schade ondervinden, wanneer de auditieve verwerking niet op een evenwichtige manier functioneert.

Het kan zijn dat klanken helemaal niet worden uitgesproken en bijvoorbeeld door andere voorhanden zijnde klanken worden vervangen. Bijvoorbeeld “zool” in plaats van “school”. Indien woorden niet op de juiste manier worden opgeslagen, wordt het op de correcte manier benoemen van dingen bemoeilijkt.

De Benaudira hoortraining biedt hier een mogelijkheid, het horen, de auditieve verwerking en daarmee ook het begrijpen en weergeven van taal en spraak te verbeteren.

Bij verscheidene spraakstoornissen kunnen ook andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld beperking van de mondmotoriek (voor de juiste spraakbewegingen) de oorzaak zijn. Deze kunnen niet vanzelfsprekend met deze hoortraining worden behandeld.

Vaak zijn er meerdere factoren in het spel bij het ontstaan van problemen met het spreken. Wanneer het lukt met de hoortraining de centrale auditieve verwerking weer in evenwicht te brengen en een positieve bijdrage te leveren aan het samenspel van beide hersenhelften wordt zo een goede basis gecreëerd voor een vloeiend verlopend gesprek.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van Benaudira Nederland

Benaudira Home – Benaudira

Heeft u een kind of leerling die Luisterproblemen heeft of worstelt met Auditieve Verwerking?
Acoustic Pioneer  is er een tool om in korte tijd problemen in kaart te brengen en te trainen.
In Logopedie de Kempen bieden  wij deze tool en helpen wij uw kind of leerling verder.

Waaraan herkent Luisterproblemen of Auditieve verwerkingsproblemen

Meten van Auditieve verwerkingsproblemen met Acoustic Pioneer

Over de Training