Meertaligheid

Meertaligheid bij kinderen

Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal.

Het gaat hierbij om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kinderdagverblijven / peuterspeelzalen of op school het Nederlands als tweede taal. Daarnaast gaat het om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed

Kinderen kunnen meerdere talen probleemloos leren spreken. Voorwaarde voor het ontwikkelen van een goede moedertaal is dat het jonge kind veel goede en gevarieerde taal in zijn directe omgeving krijgt aangeboden. Dus goed gevormde zinnen en woorden die duidelijk worden uitgesproken.

Spreken beide ouders nauwelijks Nederlands dan zouden ze het beste het kind op jonge leeftijd op een peuterspeelzaal kunnen plaatsen en Nederlandse programma’s laten zien. Leert het kind het Nederlands als een tweede taal (boven op de eerste moedertaal), dan is het gunstiger dat hij zo vroeg mogelijk veel en correct Nederlands krijgt aangeboden

Opgroeien met meer dan één taal is een voordeel als de verschillende talen goed worden aangeboden en voldoende worden ondersteund. Twee- of meertaligheid kan een probleem worden als deze gunstige omstandigheden ontbreken. Veel kinderen krijgen dan te maken met spraak- en taalachterstanden.

Welke problemen komen we tegen bij meertaligheid

Wanneer wordt logopedische hulp vergoed?

Meertaligheid is geen indicatie voor logopedie.

Het is normaal dat kinderen die meerdere talen leren, het Nederlands niet zo goed beheersen als hun leeftijdgenootjes die door Nederlandstalige ouders worden opgevoed. Ze hebben niet minder taal tot hun beschikking, maar beheersen de taal breder (zo kennen ze het woord ‘eten ’ in het Nederlands en in hun moedertaal: ze kennen dus eigenlijk 2 woorden!). Maar ook 10-15% van de meertalige kinderen heeft, net als eentalige kinderen, een duidelijke vertraging in het leren van de taal. Daarom is het belangrijk u af te vragen hoe goed uw kind alle talen beheerst: als de moeilijkheden zich in alle talen voordoen is er misschien wat aan de hand.

Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Indien dit het geval is, is er logopedische begeleiding nodig. De logopedist zal de taal- en spraakontwikkeling en de verstaanbaarheid in het Nederlands stimuleren.
Er wordt middels verschillende methodes gewerkt aan onder andere de uitspraak, de zinsbouw en de woordenschat. Daarnaast  worden de ouders begeleid in het geven van een taalaanbod dat past bij het taalniveau van het kind en heeft de logopedist contact met school en anderen uit de directe omgeving over taalstimulering.

Als je twijfelt aan de taalontwikkeling van je kind, kan Logopedie helpen. Door middel van verschillende onderzoeken kunnen wij de taalontwikkeling vergelijken met leeftijdsgenoten die ook meertalig zijn opgevoed. Dit gebeurt met leuk en uitdagend spelmateriaal en soms ook in nauw contact met ander instanties zoals bijvoorbeeld Kentalis of Libra waar er nog uitgebreider meertaligheidsonderzoek gedaan kan worden

Meertaligheid bij volwassenen

Ook kunnen er problemen ontstaan bij allochtone volwassenen en jongeren die de Nederlandse taal leren.
Tot 12 jaar kan ieder van ons accentloos een tweede taal leren spreken, vanaf 12 jaar is dit veel moeilijker.
De juiste toepassing van woordklemtonen, zinsklemtonen, zinsintonatie en zinsritme helpen de verstaanbaarheid vergroten. Sommige klanken en klankcombinaties in het Nederlands kunnen door mensen die het Nederlands als tweede taal leren moeilijk worden uitgesproken. Welke klanken dit zijn hangt af van de eerste taal. Communicatie verloopt in elke cultuur volgens eigen cultuurbepaalde regels en gedragscodes. Ook hierdoor kunnen moeilijkheden in de communicatie ontstaan

Ook voor adviezen over de taal(ontwikkeling) van je kind of uzelf of een gezinslid, kunt je bij Logopedie de Kempen terecht . Neem gerust dan contact met mij op.